GRAY.LEGAL VAR. -1924 – Visitation Parish, Tacoma, bx